Tellimustingimused

Tingimused kehtivad Tellija (ettevõtete või eraisik) ja Müüja (Küttemaailm OÜ registrikood 11119508, asukoht Kadaka tee 181, Tallinn 12618) tootevalikus olevate Materjali soetamise ja tellimisprotsesside kohta.

Ostu sooritamisel kinnitab Tellija, et on tutvunud Müüja tingimustega, mis ostu hetkel kehtivad (Tellimistingimused edastab Müüja koos arvega tellimuse hetkel).Tellija esitab hinnapäringu ja Müüja koostab pakkumise, kus on näha tellitava Materjali lõplik hind, orienteeruv tarneaeg ja maksetingimused. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist, peab Tellija veenduma, et pakkumisel olevad andmed (Materjal, kogus, mõõdud jne.) on korrektsed.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates pakkumise tingimustes märgitud tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Tellimus tühistatakse juhul, kui Tellija ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud. Müüjal on õigus müügilepingust taganeda või jätta teenus osutamata, tagastades seejuures Tellijale 100% ettemakstud summast, järgnevatel juhtudel: Materjal ei ole enam saadaval (tootmine lõpetatud); tootja on etteteadmatult muutnud müügihinda; Müüjast mitte sõltuvatel põhjustel pole Materjali tarnimine enam võimalik.

Kui pole kokkulepitud teisiti, tellimuse saabumisel toimub Materjali väljastamine Müüja laost. Materjali valduse vastuvõtmisel on Tellija kohustatud Materjal üle vaatama ning kontrollima tellimuse (sh selle juurde kuuluva dokumentatsiooni) vastavust tellimistingimustele. Juhul, kui Tellija tuvastab Materjali valduse üleandmisel mittevastavused (eelkõige koguseline ning sortimendist tulenev mittevastavus, samuti välised vigastused), tuleb mittevastavust Müüjale kirjeldada võimalikult täpselt. Juhul, kui Materjali tellimistingimustele mittevastavust ei kirjeldata või kirjeldatakse seda ebapiisava täpsusega, mille tõttu ei ole võimalik tellimistingimustele mittevastavust Materjali valduse ülemineku ajal kindlaks teha, loetakse, et tellimus vastas valduse ülemineku ajal tellimislepingu tingimustele. Müüja ei vastuta Materjali Tellija poolt soovitud eriliste omanduste (sh nt mingi spetsiifilise või konkreetse isiku väljastatud sertifikaadi, tunnistuse, vastavuskinnituse jne olemasolu) ja/või kriteeriumite (sh nt konkreetse ehitise projektdokumentatsioonist vms tulenevalt) olemasolu eest.

Müüjal on õigus anda Materjalile täiendav garantii (tootja garantii) tingimusel, et see on paigaldatud, ekspluateeritud ja/või hooldatud nõuetekohaselt vastavalt paigaldus- ja ohutusjuhendile, selle puudumisel aga vastavalt tootja poolt kehtestatud tingimustele. Tellija täpsustab selguse huvides, et Materjalile, millele kehtib täiendav garantii, väljastatakse Müüja poolt vastavad garantiitingimused ning muul juhul Materjalile garantii ei laiene.
VÕS § 53 lg 4 punkt 3 sätestab, et 14 päevast taganemisõigust ei kohaldata sellise asja üleandmisel, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Kõik Müüja käest tellitavad Materjalid valmistatakse alati vastavalt Tellija tingimustele (mõõtmed, ühendused, värv jne) eritellimusena, seetõttu ei laiene tagastusõigus mitte ühelegi Müüja tootevalikus olevale Materjalile.

Müüja ei vastuta Materjali kasutusotstarbele mittevastava kasutamisega (sh ebaõige hoolduse ja/või paigaldusjuhendit eirava paigaldamisega) Tellija ega kolmanda isiku poolt põhjustatud kahju eest. Samuti ei vastuta Müüja kahju eest, mis on tekkinud Materjali transpordi või ümberlaadimise käigus. Müüja vastutus Materjali mittevastavuse korral hõlmab vaid puudustega Materjali parandamist või asendamist. Müüja ei vastuta puudustega Materjali parandamise või asendamisega kaasnevate kahjude ega kulude eest, sh kolmandatele isikutele tekkinud/põhjustatud kahjud. Samuti ei vastuta Müüja puudustega Materjali parandamise või asendamisega kaudselt seonduvate lisatoimingute kulude eest, sh nt tööjõu-, ehitus- ja kaevetehnika-, tõste- jm abivahendite, transpordi- ja järel tööde kulude eest, mis ei ole otseselt puudustega Materjali parandamine ja/või asendamine.

Müüja personali ja esindajate kõrval kokkulepped, avaldused ja kinnitused on Müüjale siduvad üksnes juhul, kui Müüja on seda kirjalikult kinnitanud. Ühelgi juhul ei kuulu Tellimuslepingu rikkumisel hüvitamisele kaudne kahju (sh saamata jäänud tulu) ega Tellijaga seotud muul isikul tekkida või mittevaraline kahju, kusjuures juhul kui vastutuse piirang on tulenevalt kehtivast seadusest tühine, on Müüja vastutus Tellija ees mistahes nõuete osas piiratud Tellijale müüdud lepingutingimustele mittevastavate ja/või Müüja süül Tellijale üle andmata Materjali müügihinnaga.